Financiën

De Fundatie is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher overlegt het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar aan de Auditeur van Rekening van de Fundatie, te weten de Burgemeester van Den Haag, of diens plaatsvervanger. Vervolgens wordt de jaarrekening ook voorgelegd aan de Burgemeester van van de stad Delft en de stad Utrecht.

Het donatiebudget voor 2019 bedraagt 1.125.000 euro.

Hieronder staat de verkorte staat van baten en laten van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage over het boekjaar 2018.

Fundatie van Renswoude |  Euro (afgerond)

Baten
Opbrengst onroerende goederen  |  488.000
Resultaat beleggingsportefeuille  |  96.000
Rente  |  19.000
Donaties/aflossingen  |  442.000

Totaal  |  1.045.000

Lasten
Studiebeurzen / -leningen  |  834.000
Algemene kosten  |  243.000

Totaal  |  1.077.000

Saldo  |  -32.000