Financiën

De Fundatie van Renswoude is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Het testament van de Vrijvrouwe schrijft voor dat het bestuur jaarlijks en uiterlijk op Sint-Jansavond (23 juni) de jaarrekening voorlegt aan de auditeur van rekening van de Fundatie van Renswoude. Dat is de burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger. Daarna gaat de jaarrekening ter kennisgeving ook naar de burgemeesters van Delft en Utrecht.

Het donatiebudget voor 2021 bedraagt € 1.235.000.

Lees hier ons bestuursverslag voor 2021.

Toekenningen 2020
In 2020 werd € 749.412 aan 196 studiebeurzen en € 273.100 aan 56 renteloze leningen besteed. In totaal werd dus € 1.022.512 toegekend.

Verkorte staat van baten en lasten Fundatie van Renswoude
 
2019 2020
 
Baten 940.392 815.004
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 900.102 696.854
Algemene kosten 237.921 231.729
 
Totaal 1.138.023 928.583
 
Saldo van baten en lasten -197.631 -113.579