Financiën

De Fundatie van Renswoude is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Het testament van de Vrijvrouwe schrijft voor dat het bestuur jaarlijks en uiterlijk op Sint-Jansavond (23 juni) de jaarrekening voorlegt aan de auditeur van rekening van de Fundatie van Renswoude. Dat is de burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger. Daarna gaat de jaarrekening ter kennisgeving ook naar de burgemeesters van Delft en Utrecht.

Het donatiebudget voor 2020 bedraagt € 1.125.000.

Lees hier ons bestuursverslag voor 2019.

Toekenningen 2019
In 2019 werd € 754.510 aan 289 studiebeurzen en € 166.250 aan 57 renteloze leningen besteed. In totaal werd dus € 920.760 toegekend.

Verkorte staat van baten en lasten Fundatie van Renswoude
 
2019 2018
 
Baten 940.392 1.044.964
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 900.102 833.683
Algemene kosten 237.921 243.418
 
Totaal 1.138.023 1.077.101
 
Saldo van baten en lasten -197.631 -32.137